Skip to:

Phòng Khoa học Công nghệ

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.07-QT.KHCN.03 - Biên bản họp hội đồng xét duyệt dự án SXTN thuộc viện KH&CN Hàng hải QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.06-QT.KHCN.03 - Quyết định thành lập hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.05-QT.KHCN.03 - Quyết định giao nhiệm vụ KHCN và Bảo vệ môi trường cấp Bộ QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.04-QT.KHCN.03 - Mẫu thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.03-QT.KHCN.03 - Mẫu đề cương xây dựng quy trình tiêu chuẩn QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.02-QT.KHCN.03 - Mẫu đề cương đề án khoa học công nghệ QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.01-QT.KHCN.03 - Mẫu thuyết minh đề tài NCKH &CN cấp Nhà nước, Cấp bộ, cấp Thành phố. QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý đề tài NCKH QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
PHU LUC 1-Bang phan cong chuan bi hoi nghi, hoi thao QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học Tải về
BM.07-QT.KHCN.02 - Mẫu Báo cáo kết quả, biên bản hội nghị, hội thảo QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Khoa học Công nghệ