Skip to:

Thông báo về việc tổ chức làm bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" đợt 2 và việc xử lý những sinh viên khóa 63 không làm bài thu hoạch hoặc làm bài thu hoạch không đạt yêu cầu